top of page

System SENT – nowe wyzwania przed przedsiębiorcami

Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie kategorii wyrobów objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu towarami (SENT). Wśród nowych kategorii wyrobów objętych systemem znajdują się m.in. preparaty chemiczne o kodzie CN 3811 jak również szeroko rozumiane odpady.


Co się zmienia?


Do grona wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3811 należą w głównej mierze organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone oraz gotowe zmywacze farb i lakierów. Przy czym monitorowaniu w systemie SENT mają podlegać wyłącznie te towary klasyfikowane do kodu CN 3811, które zawierają 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej.


Dodatkowo, jako odpowiedź na apel Ministra Klimatu, w projekcie zaproponowano, aby systemem SENT objęto również odpady przywożone do Polski z innych państw członkowskich UE lub przewożonych przez terytorium Polski w ramach transportu między państwami członkowskimi. Przy czym za odpad, w myśl projektu rozporządzenia miałyby być kwalifikowane wszystkie substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. O monitorowaniu takich przemieszczeń będzie zatem decydowało przeznaczenie towarów a nie ich rodzaj.Na co warto zwrócić uwagę?


Planowane zmiany mogą być w praktyce szczególnie trudne do wdrożenia z uwagi na problemy w identyfikacji wyrobów podlegających nowym obowiązkom – zwłaszcza z perspektywy objęcia systemem SENT tylko części spośród wyrobów należących do pozycji CN 3811. Dla określenia zakresu obowiązków ciążących na przedsiębiorcy konieczna będzie nie tylko znajomość kodu CN danego wyrobu, lecz również jego składu.


To z kolei w praktyce może być znacznie utrudnione – zwłaszcza w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia różnego rodzaju preparatów chemicznych. W celu wypełnienia obowiązków na gruncie SENT krajowy przedsiębiorca będzie musiał wiedzieć, czy i w jakiej ilości nabywany przez niego preparat zawiera oleje ropy naftowej czy nie. Tymczasem z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że nawet ustalenie kodu CN wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo niejednokrotnie bywa dość utrudnione.


Zarówno nowe jak i dotychczasowe regulacje bywają problematyczne również dla podmiotów zajmujących się dystrybucją różnego rodzaju preparatów chemicznych. Nie zawsze bowiem producenci lub inne podmioty, od których nabywane są produkty oferowane przez dystrybutorów, przekazują informacje dotyczące kodu CN. Niekiedy dostawcy również przekazują niepełne lub nieprawidłowe informacje co do klasyfikacji poszczególnych wyrobów do kodów CN. Tymczasem nowe regulacje w odniesieniu do wyrobów o kodzie CN 3811 będą wiązać się z koniecznością uzyskania dodatkowych informacji co do składu przedmiotowych substancji – co jak wskazują dotychczasowe doświadczenia może być znacznie utrudnione.Jakie działania warto podjąć?


Dlatego też warto już teraz przeanalizować, czy i w jakim zakresie nowelizacja może wpłynąć na zakres obowiązków ciążących na przedsiębiorstwie. Nowa regulacja może być również przyczynkiem do przeprowadzenia weryfikacji pod kątem realizacji obowiązków wynikających z dotychczasowych regulacji – zwłaszcza w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia różnego rodzaju preparatów chemicznych oraz działalności dystrybucyjnej tego rodzaju towarów. Z naszych doświadczeń wynika bowiem, że często przedsiębiorcy mają trudności w zidentyfikowaniu ciążących na nich obowiązków oraz zakresu wyrobów, w odniesieniu do których system SENT ma zastosowanie. Tymczasem samodzielne zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie może pozwolić znacznie ograniczyć lub nawet całkowicie uniknąć sankcji wynikających z obowiązujących regulacji.

bottom of page