top of page

Ceny transferowe za 2021 r. – co trzeba wiedzieć?

Pomimo przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. o 3 miesiące, większość podatników już w kwietniu będzie miała tę czynność za sobą. Jest to zatem dobry czas, aby zacząć zastanawiać się, jakie transakcje podatników będą podlegały obowiązkom z zakresu cen transferowych – przede wszystkim obowiązkowi sporządzenia dokumentacji lokalnej, złożenia stosownego oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych TPR.


Dokumentacja lokalna – transakcje kontrolowane podlegające obowiązkowi

Pakiet zmian w podatkach zwany „Polskim Ładem” wprowadził nowe terminy na sporządzanie dokumentacji lokalnych i złożenie informacji TPR. Należy jednak podkreślić, że mają one zastosowanie jedynie do transakcji realizowanych po 31 grudnia 2021 r. Zatem dokumentację dla transakcji realizowanych w 2021 r. należy sporządzić w standardowym terminie do końca 9-go miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (najczęściej do 30 września 2022 r.).


W sejmie znajduje się rządowy projekt, który przewiduje zmianę ustawy covidowej w zakresie przedłużenia terminów na złożenie TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych -> proponowane zmiany 

Lokalna dokumentacja obejmuje przede wszystkim transakcje kontrolowane, czyli zawierane z podmiotami powiązanymi. Aby wystąpił obowiązek dokumentacyjny, wartość transakcji musi przekroczyć określony w ustawie próg:

  • 10 mln PLN dla transakcji, których przedmiotem są towary handlowe, produkty, materiały lub surowce produkcyjne, części zamienne do maszyn (transakcje towarowe),

  • 10 mln PLN dla transakcji finansowych, np. pożyczka, kredyt, gwarancja, emisja/zakup obligacji, uczestnictwo w systemie cash pooling,

  • 2 mln PLN dla transakcji usługowych – np. sprzedaż lub zakup usług badawczo-rozwojowych, rozwoju oprogramowania IT, doradczych i zarządczych, agencyjnych, usługi produkcyjnej na powierzonym materiale,

  • 2 mln PLN dla pozostałych transakcji, np. licencje, sprzedaż/zakup wartości niematerialnych, umowy spółek niebędących osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia, restrukturyzacje.

Przepisy dotyczące cen transferowych regulują przypadki, w których podatnicy są zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji (art. 11n ustawy o CIT). Jedną z najczęściej występujących sytuacji objętych zwolnieniem jest realizacja transakcji kontrolowanej między polskimi podmiotami powiązanymi. Jeżeli podmioty te nie ponoszą straty podatkowej ze źródła przychodów, którego dotyczy transakcja, oraz nie korzystają ze zwolnień podatkowych wskazanych w ustawie, mogą nie sporządzać dokumentacji lokalnej dla transakcji realizowanej między sobą.

Warto również dodać, że bez względu na rodzaj transakcji kontrolowanej, obowiązek dokumentacyjny powstanie, jeżeli wartość transakcji przekroczy próg 100 tys. PLN i jednocześnie podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Ponadto do tego typu transakcji nie stosuje się zwolnień z art. 11 n ustawy o CIT.
EBOOK ABC DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
wszystko co musisz wiedzieć o TP i swoich obowiązkach w zakresie dokumentacji cen transferowych za 2021 r.


Analiza cen transferowych (benchmark) – kiedy obowiązek, a kiedy jego brak?

Jeżeli wobec jednej z powyższych kategorii transakcji kontrolowanych wystąpi obowiązek dokumentacyjny, obejmuje on również konieczność sporządzenia analizy cen transferowych (tzw. benchmark), która ma na celu weryfikację rynkowości warunków transakcji, w tym przede wszystkim ustalonej ceny. Możliwe jest dołączenie do dokumentacji analizy sporządzonej w poprzednich latach, przy założeniu jej aktualności i adekwatności. Raz sporządzona analiza może być bowiem aktualna maksymalnie 3 lata, jeżeli nie zaszły istotne zmiany otoczenia ekonomicznego lub warunków transakcji.


Warto wskazać, że, począwszy od dokumentacji sporządzanej za 2021 r., niektórzy podatnicy nie muszą dołączać do dokumentacji lokalnej analizy cen transferowych. Dotyczy to podmiotów, które w ostatnim roku podatkowym/obrotowym (2021 r.):

  • zatrudniały mniej niż 50 pracowników oraz

  • osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 10 mln EUR lub

  • wykazały na koniec roku sumę bilansową aktywów w wysokości nieprzekraczającej 10 mln EUR.Transakcje rajowe i „pośrednie transakcje rajowe”

W regulacjach z zakresu cen transferowych już wcześniej istniał obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotem niepowiązanym z raju podatkowego. Należy wskazać, że za 2021 r. należy udokumentować wszystkie takie transakcje, których wartość przekracza 100 tys. PLN.


Swoistym novum w ramach dokumentacji za 2021 r. jest objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym dodatkowo tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. Takim mianem określa się transakcje realizowane z kontrahentem (powiązanym lub niepowiązanym), w przypadku, gdy rzeczywistym właścicielem należności przekazanej do kontrahenta jest podmiot z raju podatkowego. Próg wartości transakcji, którego przekroczenie wiąże się z powstaniem obowiązku dokumentacyjnego, wynosi 500 tys. PLN.


Podatnicy w celu ustalenia zakresu transakcji podlegających dokumentowaniu jako pośrednie transakcje rajowe powinni zachować należytą staranność. W przypadku, gdy podatnik realizuje transakcje z wieloma kontrahentami, przydatne może okazać się opracowanie i wdrożenie specjalnej procedury weryfikacji kontrahentów.

Z uwagi na złożoność problemów wynikających z tego tematu w nadchodzących tygodniach na naszym blogu pojawi się specjalny artykuł poświęcony dokumentacjom obejmującym pośrednie transakcje rajowe.Informacja o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenie

W ostatnich miesiącach mówiło się o połączeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych (dalej: „oświadczenie”) z informacją TPR. Przepisy „Polskiego Ładu” rzeczywiście wprowadziły regulacje, według których takie oświadczenie będzie stanowiło element TPR. Jednakże regulacje te wywierają skutek dopiero względem informacji składanych za 2022 r.


W konsekwencji po sporządzeniu dokumentacji za 2021 r. podatnicy są zobowiązani do złożenia (po raz ostatni oddzielnie) oświadczenia oraz TPR. Termin na wykonanie tych obowiązków ustalony jest na koniec 9-go miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (standardowo: 30 września 2022 r.).


Podatnicy powinni spodziewać się zaktualizowanych formularzy TPR-P i TPR-C. Obecne wersje (oznaczone numerem 3) nie są bowiem przystosowane do raportowania pośrednich transakcji rajowych albo transakcji, dla których mikro- lub mały przedsiębiorca nie sporządził analizy cen transferowych.


Podsumowanie

Weszliśmy właśnie w wiosenny okres, który jest dobrym czasem na zajęcie się obowiązkami z zakresu cen transferowych. Nasz zespół jest gotowy wesprzeć Państwa w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentacji i analiz, wypracowania podejścia do pośrednich transakcji rajowych oraz wdrożenia go, a także złożenia oświadczenia i TPR.

bottom of page