Fotowoltaika - brak obowiązków akcyzowych - prawda czy mit?

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne w coraz większym stopniu decydują się na produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W tym zakresie coraz bardziej popularna staje się fotowoltaika. Pomimo tego, że regulacje akcyzowe przewidują szereg zwolnień i uproszczeń, nie można zapomnieć, że działalność w tym zakresie wiążę się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o podatku akcyzowym.Energia elektryczna zwolniona od podatku akcyzowego – czy zawsze?

Pierwszą kwestią, o której powinny pamiętać podmioty dysponujące instalacjami fotowoltaicznymi, jest to, że realizowane przez nie zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą.

Oznacza to, że podmiot posiadający ww. instalacje, w odniesieniu do wyprodukowanej energii elektrycznej, która zostaje zużyta przez ten podmiot posiada status podatnika akcyzy – to z kolei wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.


Energia elektryczna wyprodukowana przy pomocy instalacji fotowoltaicznych może w niektórych przypadkach być objęta zwolnieniem od akcyzy. Ustawodawca wprowadził bowiem zwolnienie, które może mieć zastosowanie w stosunku do zużytej energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.


Trudnością, którą mogą napotkać podatnicy w tym zakresie, jest prawidłowe określenie łącznej mocy urządzeń na potrzeby zastosowania powyższego zwolnienia. Organy nie prezentują bowiem w tym zakresie jednolitego podejścia, które nierzadko ciężko jest zastosować w praktyce.


Obecnie w praktyce można spotkać się z podejściem, w myśl którego dla oceny możliwości zastosowania powyższego zwolnienia należy wziąć pod uwagę sumę łącznej mocy urządzeń, które w danym momencie produkują energię elektryczną – przy czym organy nie precyzują, jak określić i udowodnić, które urządzenia pracowały w danym momencie. Ponadto w praktyce można spotkać również pogląd, że w obliczeniach należy uwzględnić sumę łącznej mocy generatorów będących w posiadaniu danego podmiotu.


Powyższe zagadnienie wydaje się szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy produkują energię elektryczną przy wykorzystaniu wielu urządzeń i instalacji – zwłaszcza jeśli są one niepołączone lub umieszczone w kilku odrębnych lokalizacjach.


Przekroczenie powyższego limitu 1 MW będzie powodować, że podmiot nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego i powinien on opodatkować całą energię elektryczną na zasadach ogólnych.Obowiązki akcyzowe przy energii zwolnionej

Objęcie energii elektrycznej wyprodukowanej i zużytej we własnym zakresie zwolnieniem od akcyzy nie jest równoznaczne z całkowitym wyłączeniem obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.


W zakresie zwolnionej energii elektrycznej należy pamiętać o tym, iż pomimo zastosowania zwolnienia od akcyzy, niezbędne jest:

  • dokonanie stosownej rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie wyłączenia w tym zakresie;

  • składanie nowych kwartalnych deklaracji AKC-KZ - z wyłączeniem osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,