top of page

Gwarantowana cena na węgiel – co wynika z treści projektu?

W dniu dzisiejszym (17 czerwca 2022 r.) do Sejmu wpłynął projekt ustawy dot. gwarantowanej ceny węgla. Zgodnie z zapowiedziami przewiduje ona wprowadzenie systemu wyrównawczego dla podmiotów, które zajmują się dostawą paliw stałych, w postaci rządowej dopłaty. Co do tej pory wiemy o tym systemie? Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób?


Cena gwarantowana

Cenę gwarantowaną na paliwa stałe (węgiel kamienny, brykiet, pellet) będzie wynosiła 996,60 zł/t.


Limit ilościowy wynosi 3 tony na jedno gospodarstwo domowe. Oznacza to, że podmiot może zakupić po cenie gwarantowanej max. 3 tony węgla kamiennego, brykietu lub pelletu.Jakie paliwa stałe obowiązuje cena gwarantowana?

Rozwiązanie to ma zastosowanie do węgla kamiennego, brykietu i pelletu importowanego po 16 kwietnia 2022 r. (czyli po wprowadzeniu na te towary embarga) i miałoby obowiązywać od dnia wejścia w życie ustawy.Kto może skorzystać z ceny gwarantowanej?

Z systemu ceny gwarantowanej mogą skorzystać:

 • gospodarstwa indywidualne

 • spółdzielnie i małe wspólnoty mieszkaniowe

zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.Rekompensata

Rekompensata stanowi różnicę między ceną gwarantowaną a ceną rynkową może wynosić max. 750 zł/t brutto.

 • Rekompensatę oblicza się jako iloczyn stawki 750 zł brutto oraz ilości paliwa stałego wyrażonej w tonach, sprzedanej dla gospodarstw domowych.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z systemu rekompensat?

Każdy podmiot zajmujący się importem ww towarów, który chce wziąć udział w programie musi się zarejestrować u zarządcy rozliczeń i zadeklarować chęć wzięcia udziału w programie.

 • Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r., pod rygorem utraty prawa do rekompensaty.


 • Listę przedsiębiorców, którzy zamierzają korzystać z rekompensaty prowadzi Zarządca Rozliczeń S.A. (o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311)).O czym warto pamiętać?
 • Przedsiębiorca sprzedający po cenie gwarantowanej musi wystawić fakturę i dołączyć do niej informację o możliwości skorzystania z programu „Czyste Powietrze”.


 • Przedsiębiorca będzie zobowiązany zbierać i przechowywać dokumenty, które otrzyma od nabywców (potwierdzenie nabytej dotychczas ilości węgla i deklaracji o źródłach ciepła), a także przekazywać je razem z wystawionymi fakturami do specjalnego portalu elektronicznego najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu dokonania transakcji sprzedaży.


 • Portal ten ma powstać do 1 września 2022 r. W przypadku sprzedaży dokonanej od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 sierpnia 2022 r. termin na przekazanie wspomnianych dokumentów do portalu będzie inny – do dnia 30 września 2022 r


 • Przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r., pod rygorem utraty prawa do rekompensaty.


 • Zarządca rozliczeń będzie mógł żądać od przedsiębiorcy przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty w terminie 24 miesięcy od dnia jej wypłacenia.

Wypłaty rekompensat będą realizowane do 31 marca 2023 r.

 • Maksymalny limit wydatków z tytułu wypłat rekompensat nie może przekroczyć 3 000 000 000 zł, później wysokość wypłacanych rekompensat podlega proporcjonalnemu obniżeniu.


 • Minister właściwy do spraw energii będzie prowadził w systemie teleinformatycznym bazę danych pełnoletnich osób fizycznych zainteresowanych zakupem paliwa stałego na potrzeby swojego gospodarstwa domowego i udostępniał te dane przedsiębiorcom.


Pełna treść projektu ustawy znajduje się pod linkiem - LINK

0 komentarzy

Comments


bottom of page