top of page

Krajowy system e-Faktur już od 1 stycznia 2022 roku

Prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wciąż trwają – 28 października Senat zaproponował poprawki do projektu, które w większości wyłącznie doprecyzowują projektowane regulacje. Wszystko wskazuje więc na to, że Krajowy System e-Faktur ruszy 1 stycznia 2022 r.



Obecnie rozwiązanie będzie miało charakter dobrowolny – podatnicy będą mogli zatem wybrać, czy chcą korzystać z tego narzędzia. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów docelowo Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma być stosowany obowiązkowo.



Jakie zmiany niosą za sobą e-Faktury?

Faktury ustrukturyzowane (tzw. e-Faktury) będą dokumentami zupełnie nowego typu – wszystkie faktury będą wystawiane według jednego wzorca, w oparciu o strukturę logiczną zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów. Ponadto ich wystawianie oraz otrzymywanie będzie się odbywać za pośrednictwem specjalnego systemu KSeF.


W okresie fakultatywnym faktury ustrukturyzowane będą funkcjonować równolegle z obecnie stosowanymi fakturami papierowymi i elektronicznymi. W tym okresie wystawcy faktur będą mogli stosować nowe wzory odpowiadające strukturze logicznej zaproponowanej przez Ministerstwo. Jednakże forma dostarczenia takiej faktury będzie uzależniona od tego, czy odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Jeśli taka zgoda nie zostanie wyrażona, faktura będzie mogła zostać wystawiona za pomocą wspomnianego systemu, jednak samo jej dostarczenie będzie odbywało się w tradycyjny sposób.


Założeniem Ministerstwa jest, by faktury były generowane w systemach finansowo-księgowych podatników (w oparciu o stworzony przez Ministerstwo wzorzec) a następnie przesyłane do systemu za pomocą interfejsu API. Dzień przesłania faktury do KSeF ma być uznawany za datę jej wystawienia; natomiast datą otrzymania faktury przez odbiorcę ma być dzień przydzielenia przez KSeF numeru identyfikującego (w okresie przejściowym będzie to dotyczyć wyłącznie odbiorców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur z systemu).


Dla zachęcenia podatników do dobrowolnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur procedowany projekt przewiduje możliwość uzyskania szybszego zwrotu VAT (w terminie 40 dni) dla podmiotów korzystających z tego rozwiązania. Dodatkowo w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane podmioty korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur będą zwolnione z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur Sprzedażowych (JPK_FA).



Co dalej?

Ministerstwo Finansów uruchomiło program pilotażowy, umożliwiający przetestowanie rozwiązań i narzędzi służących do obsługi e-Faktur. Udział w programie nie wymaga oficjalnego zgłoszenia i dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych pod następującym linkiem: LINK


Ideą Ministerstwa Finansów jest, by stosowanie faktur ustrukturyzowanych docelowo miało charakter obligatoryjny. Dlatego też warto rozważyć wykorzystanie przewidzianego okresu przejściowego (kiedy to rozwiązanie to ma charakter dobrowolny) do przygotowania się do nowego obowiązku – zaznajomienia się z zasadami funkcjonowania systemu, dostosowania wykorzystywanych narzędzi informatycznych czy też przeszkolenia pracowników.


0 komentarzy

Kommentare


bottom of page