top of page

Minimalny podatek dochodowy odroczony

Minimalny podatek dochodowy to rozwiązanie, które zgodnie z zapowiedziami rządu ma przeciwdziałać luce budżetowej związanej z CIT i uderzyć głównie w duże przedsiębiorstwa unikające płacenia podatku dochodowego lub odprowadzające go w zakresie niewspółmiernym do rzeczywiście uzyskiwanych przychodów.


Jednak już od początku wątpliwości wśród podatników wzbudzał brak określenia kryterium, które pozwoliłoby ograniczyć obowiązek zapłaty tylko do wspomnianych dużych korporacji. Mimo to nowa instytucja weszła w życie 1 stycznia 2022 r., wraz z pozostałymi regulacjami Polskiego Ładu.


Podatnicy zapłacą jednak tę daninę dopiero za 2023 rok – końcem czerwca Minister Finansów wydał rozporządzenie zawieszające do 31 grudnia 2022 r. stosowanie przepisów, które wprowadziły

minimalny podatek dochodowy.Dlaczego odroczono faktyczne wprowadzenie podatku?

Rząd jako przyczynę podjętego działania podaje chęć ochrony spółek, na które niekorzystnie wpływa obecny kryzys ekonomiczno-polityczny. Aby podatnicy, którzy wykażą za 2022 r. stratę, lub których poziom rentowności okaże się zbyt niski, nie zostali dodatkowo obciążeni minimalnym podatkiem dochodowym, zdecydowano się na odroczenie jego obowiązywania.


Co jeszcze się zmieni?

Samo zawieszenie podatku to jednak tylko jeden z elementów planowanych zmian, mających naprawić instytucję minimalnego podatku dochodowego zanim zacznie być stosowana. Obecnie w sejmie procedowany jest projekt ustawy, który zmienia przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Jego stawka niezmiennie będzie wynosiła 10% podstawy opodatkowania, jednak modyfikacji ulegną:

 • Wskaźnik rentowności, od którego zależy objęcie minimalnym opodatkowaniem – zostanie podniesiony z 1% do 2%, przez co potencjalnie więcej podmiotów będzie musiało zapłacić minimalny podatek.

 • Katalog wyłączeń podmiotowych – zostały do niego dodane spółki komunalne, mali podatnicy CIT (których roczne przychody nie przekraczają 2.000.000 euro), podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji oraz, co istotne, podatnicy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%.

Szczególnie ten ostatni przypadek zasługuje na uwagę – łagodzi on skutki podwyższenia wskaźnika rentowności, poprzez założenie, że tylko podatnicy z permanentną stratą lub rentownością poniżej 2% powinni uiszczać minimalną daninę. Zmiana ta wpłynie korzystnie na sytuację podmiotów, które z uwagi na czynniki ekonomiczne okresowo osiągną niższy niż wymagany poziom rentowności.

 • Metodologia wyliczania rentowności – m.in.. do katalogu przychodów/kosztów niewpływających na obliczenie wskaźnika rentowności dodane zostały wyłączenia takie jak:

  • koszty leasingu,

  • koszty i przychody związane z faktoringiem,

  • wartość zapłaconego podatku akcyzowego,

  • podatek akcyzowy zawarty w cenie sprzedanych wyrobów (odpowiednio jako koszt lub przychód),

  • wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego w stosunku do poprzedniego roku (możliwość wyłączenia dodatniej różnicy między kosztami z roku, za który obliczamy minimalny podatek, a kosztami z roku poprzedniego),

  • 20% kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika ora wpłaty na PPK.

 • Kalkulacja podstawy opodatkowania – z podstawy opodatkowania będą mogły być wyłączone przychody, których nie uwzględnia się podczas kalkulacji wskaźnika rentowności. Poza tym przewiduje się dwa możliwe sposoby obliczania podatku. Podatnik będzie mógł dokonać wyboru korzystniejszego z nich.METODY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Pierwsza z metod zakłada ustalenie podstawy opodatkowania poprzez zsumowanie:
 • 1,5% wartości przychodów ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych,

 • kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w części, w jakiej przekraczają one wartość 30% EBITDA,

 • kosztów usług niematerialnych, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, w zakresie w jakim przekraczają one kwotę stanowiącą 5% EBITDA.

 • oraz pomnożenie jej przez stawkę podatku wynoszącą 10%.

Druga (uproszczona) metoda zakłada natomiast pomnożenie:
 • 3% wartości przychodów ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych przez

 • stawkę podatku wynoszącą 10%.

Wyboru metody podatnik będzie mógł dokonać w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku podatkowego.


Jak się przygotować?

Wielu podatników wstępnie zweryfikowało swój obowiązek pod kątem obowiązujących dotychczas wymagań, natomiast planowane zmiany istotnie zmieniają konstrukcję minimalnego opodatkowania od pierwotnie zakładanej. Zachęcamy więc do bieżącego monitorowania procedowanych przez ustawodawcę zmian, a po ustaleniu ich ostatecznego kształtu także ponownej weryfikacji czy Państwa firma nie będzie kwalifikować się jako podmiot objęty minimalnym podatkiem dochodowym.


Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w ustaleniu kwestii podlegania minimalnemu opodatkowaniu lub w przeprowadzeniu stosownych kalkulacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.


0 komentarzy

ความคิดเห็น


bottom of page