top of page

Nowe obowiązki związane z obrotem wyrobami zawierającymi alkohol etylowy

Planowane odwołanie stanu epidemii na terytorium kraju będzie wiązało się z wejściem w życie przepisów ustawy o podatku akcyzowym wprowadzających nowe obowiązki dla podmiotów dokonujących sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających alkohol etylowy.


Nowe obowiązki dotyczą podmiotów dokonujących na terytorium kraju sprzedaży wyrobów, które zawierają w swoim składzie alkohol etylowy o rzeczywistej mocy objętościowej alkoholu przekraczającej 50%, który został skażony:

  • mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub

  • mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub

  • alkoholem izopropylowym.

Przy czym obowiązki te będą obejmować wyłącznie wyroby sprzedawane w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów (niezależnie od pojemności opakowań jednostkowych).


Wyroby zostaną zatem objęte nowymi obowiązkami, jeśli spełniają one łącznie następujące przesłanki:

  • zawierają w swoim składzie alkohol etylowy o rzeczywistej mocy objętościowej przekraczającej 50% i równocześnie

  • alkohol etylowy zawarty w wyrobach jest skażony wspomnianymi powyżej skażalnikami i równocześnie

  • wyroby są sprzedawane w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo ilość sprzedanych wyrobów przekracza 10 litrów.

Podmioty dokonujące sprzedaży wspomnianych powyżej wyrobów, co do zasady, będą zobligowane do:

  1. prowadzenia specjalnego rejestru podmiotów odbierających te wyroby – na potrzeby prowadzenia tego rejestru konieczne będzie ustalenie danych tych podmiotów, w tym np. nazwy (imienia i nazwiska) oraz adresu, numeru PESEL / NIP;

  2. odbierania podpisu od osoby reprezentującej podmiot odbierający ww. wyroby – z chwilą ich odbioru;

  3. comiesięcznego przedstawiania kopii wspomnianego rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego – bez wezwania organu;

  4. weryfikacji dokumentów tożsamości osób fizycznych nieprowadzących działalności, które będą nabywać przedmiotowe wyroby.

Co istotne, nowe obowiązki nie będą jednak dotyczyć transakcji dokumentowanych za pomocą faktur VAT.


Nowe regulacje zostały wprowadzone w art. 138t ustawy o podatku akcyzowym już w 2021 r. jednak ich wejście w życie zostało przesunięte do momentu odwołania stanu epidemii. Obecnie trwają prace nad regulacjami, które miałyby odwołać stan epidemii z dniem 16 maja 2022 r.


Zostało zatem niedużo czasu do przygotowania się do wejścia w życie przedmiotowych regulacji. Dlatego też w przypadku podmiotów zajmujących się sprzedażą wspomnianych wyrobów to ostatni dzwonek do podjęcia działań nakierowanych na realizację nowych obowiązków.


bottom of page