top of page

Obniżone stawki podatku akcyzowego - jak długo będą jeszcze obowiązywać?

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów Tarczy antyinflacyjnej 1.0. zwolnienia oraz obniżone stawki podatku akcyzowego wprowadzone tą ustawą miały obowiązywać do 31 maja 2022 r. Jednak w związku z obecną sytuacją gospodarczą rząd zdecydował się na wydłużenie tego czasu o 2 kolejne miesiące.

Nie jest to data przypadkowa, ponieważ również do 31 lipca 2022 r. obowiązują obniżone stawki VAT wprowadzone przez Tarczę antyinflacyjną 2.0. Należy się zatem spodziewać, iż losy obu ustaw będą w przyszłości rozstrzygane wspólnie.


W związku z powyższym do końca lipca będą obowiązywały obniżone stawki akcyzy dla następujących wyrobów energetycznych:

  • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach (1413 zł/1000 litrów);

  • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach (1104 zł/1000 litrów);

  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN (1104 zł/1000 litrów);

  • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 – skroplonych (387 zł/1000 kilogramów).

Ponadto należy pamiętać, że wymienione wyroby energetyczne zostały również wyłączone spod opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.


Do 31 lipca 2022 r. również stawka akcyzy na energię elektryczną będzie wynosiła 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh), a zwolnienie od podatku akcyzowego będzie nadal obejmowało sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, który dokonuje zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym.Dodatkowo ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. obniżonej stawki w wysokości 97 zł/1000 litrów dla:
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;

  • olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi;

  • pozostałych paliw opałowych w przypadku, gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.Przepisy dotyczące zwolnienia od podatku lub obniżce stawek akcyzy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Ponadto, tak jak to miało miejsce dotychczas, sprzedaż wyliczonych wyżej wyrobów akcyzowych będzie wiązała się z dopełnieniem określonych obowiązków informacyjnych.


Oznacza to, iż do końca lipca 2022 r. sprzedawcy dokonujący sprzedaży paliw silnikowych będą zobowiązani do zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, czytelnej informacji, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.


Podobny obowiązek nałożono na sprzedawców dokonujących sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, którzy są obowiązani do dnia 31 grudnia 2022 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o odpowiednio zwolnieniu od podatku akcyzowego lub obniżonej stawce tego podatku dotyczących energii elektrycznej:

  • przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, albo

  • oddzielnie, w przypadku, gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za energię elektryczną, zostaną wysłane po dniu 31 lipca 2022 r.

Wzory powyższych informacji minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.Comments


bottom of page