top of page

Obowiązki z zakresu cen transferowych, które należy wykonać do końca marca

Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym niedawno zakończył się sezon cen transferowych. Główne obowiązki z tego zakresu za 2020 r. należało wykonać do 31 grudnia 2021 r. Wśród nich przede wszystkim wyróżnia się sporządzenie dokumentacji lokalnych wraz z analizami cen transferowych, a także złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych oraz informacji o cenach transferowych TPR.

Czy są to jednak wszystkie obowiązki z zakresu cen transferowych spoczywające na podatnikach? Niestety nie, dlatego poniżej przypominamy o innych powinnościach, jakie należy wykonać do końca marca 2022 r.


Informacja ORD-U - archaiczny i zapomniany obowiązek

ORD-U to informacja o umowach zawartych z nierezydentami (w rozumieniu prawa dewizowego). Składa się ją na oficjalnym wzorze do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego i dotyczy ona umów, w których:

 • pomiędzy stronami umowy występują powiązania osobowe albo kapitałowe o wartości co najmniej 5% (np. spółka matka i córka) – gdy suma należności lub zobowiązań wynikająca z umowy przekracza równowartość 300 000 EUR;

 • pomiędzy stronami umowy występują powiązania polegające na równoczesnym powiązaniu stron umowy z innym podmiotem (np. spółki siostry) – powiązania osobowe albo kapitałowe o wartości co najmniej 5% - gdy suma należności lub zobowiązań wynikająca z umowy przekracza równowartość 300 000 EUR;

 • druga strona umowy (nierezydent) posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo (w rozumieniu odrębnych przepisów) – dotyczy umów, z których wynikały (jednorazowe) zobowiązania lub należności przekraczające równowartość 5 000 EUR.

W konsekwencji, jeżeli podatnik zawierał umowy z nierezydentami w 2021 r. i zostały przekroczone ww. progi istotności, należy złożyć informację ORD-U obejmującą umowy z tym nierezydentem. W jednym formularzu ORD-U wskazuje się dane dotyczące umów zawartych wyłącznie z jednym nierezydentem, w tym przede wszystkim sumę wartości zobowiązań lub należności wynikającą z tych umów z wyszczególnieniem wartości przypadającej na umowy, których przedmiotem są usługi niematerialne.Co z umowami, które były zawarte w latach poprzednich, ale są realizowane również w następnych latach?

Przepisy dotyczące ORD-U wskazują, że istotne są umowy, które „zostały zawarte” w roku podatkowym. Zgodnie z literalnym brzmieniem tych regulacji – umowa pożyczki, która była zawarta w 2020 r. i nie była aneksowana w 2021 r., nie podlegałaby obowiązkowi informacyjnemu za 2021 r. nawet wtedy, gdyby wartość zobowiązań przekroczyła określony próg istotności. Jednakże czasem określenie momentu zawarcia umowy może przysporzyć podatnikowi trudności. Przykładowo może nie być jasne, czy coroczna sprzedaż towarów powinna być uwzględniana w ORD-U. Z jednej strony można w takim przypadku mówić o umowie zawartej w jednym roku i [tylko] kontynuowanej w następnych latach, z drugiej możliwe jest przyjęcie, że przy każdej konkretnej sprzedaży zawierana jest odrębna umowa.


Z uwagi na powyższe wątpliwości, w naszej ocenie można przyjąć następujące bezpieczne podejście: w ORD-U wskazuje się wszystkie umowy z nierezydentami, które były realizowane w danym roku podatkowym i w związku z którymi przekroczony został określony próg.Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku składania ORD-U?

Podatnicy często zapominają o złożeniu informacji ORD-U. Główną przyczyną takiego zjawiska były przepisy regulujące wyłączenie z tego obowiązku. Obecnie (w stosunku do 2021 r.) funkcjonuje przepis, zgodnie z którym ORD-U nie muszą składać podmioty zobowiązane do złożenia za ten sam rok podatkowy informacji o cenach transferowych (TPR). Nie dotyczy to jednak podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych (oraz wykazania w TPR) transakcji realizowanych z rajami podatkowymi lub tzw. „pośrednich transakcji rajowych”.


W konsekwencji zwolnienie z obowiązku złożenia ORD-U jest możliwe, jeżeli już teraz podatnik wie, że:

 • za 2021 r. będzie składał TPR,

 • w 2021 r. nie realizował transakcji z podmiotami z rajów podatkowych o wartości powyżej 100 000 PLN,

 • w 2021 r. nie realizował transakcji o wartości powyżej 500 000 PLN z podmiotami, które dokonywały rozliczeń z rajami podatkowymi.

Jeżeli podatnik do końca marca 2022 r. nie będzie posiadał takiej wiedzy, powinien złożyć informację ORD-U. W przeciwnym wypadku naraża się na konsekwencje karno-skarbowe związane z niezłożeniem w terminie informacji podatkowej.Grupowa dokumentacja cen transferowych – Master File

Podmioty, które mają rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, do końca marca 2022 r. sporządzają grupową dokumentację cen transferowych (Master File) za 2020 r.


Obowiązek dotyczy podatników:

 • zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2020 r.,

 • należących do grupy podmiotów powiązanych sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

 • których sprawozdanie finansowe konsolidowane jest metodą pełną lub proporcjonalną,

 • należących do grupy, której skonsolidowane przychody w 2019 r. przekroczyły 200 mln PLN.


Master File może być sporządzony w języku angielskim przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. W konsekwencji zobowiązani podatnicy do końca marca powinni:

 • zorientować się, czy dokumentacja grupowa została przygotowana przez inny podmiot powiązany, a jeżeli nie – sporządzić ją samemu,

 • sprawdzić, czy Master File został przygotowany w języku angielskim, a jeżeli nie – przetłumaczyć go na język angielski lub polski;

 • zweryfikować, czy wszystkie wymagane elementy dokumentacji grupowej zostały zawarte w sporządzonym Master File.Informacja o grupie podmiotów: Country-by-Country reporting (CbC)

Raportowanie Country-by-Country dotyczy grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły 3 250 mln PLN (w przypadku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego w zł) albo 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty. Należy podkreślić, że przy składaniu informacji za 2021 r., istotne są skonsolidowane przychody osiągnięte w 2020 r. Poza tym obowiązek powstaje tylko przy konsolidacji przychodów metodą pełną lub proporcjonalną (z wyłączeniem metody praw własności).


Obowiązek obejmuje dwie formy składania informacji: CbC-P oraz CbC-R.


CbC-P

Jeżeli jednostka należy do grupy podmiotów przekraczającej próg przychodów, składa powiadomienie wskazujące na:

 • przynależność do grupy zobowiązanej do raportowania CbC oraz

 • podmiot z grupy odpowiedzialny za złożenie raportu CbC-R.

Termin na wykonanie obowiązku to koniec 3-go miesiąca po zakończeniu sprawozdawczego roku obrotowego – czyli roku, za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W przypadku, gdy sprawozdawczy rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, powiadomienie za 2021 r. należy złożyć do końca marca 2022 r.


CbC-R

Jeżeli jednostka dominująca (raportująca) znajduje się w Polsce, ma obowiązek złożenia raportu CbC-R. Raport ten obejmuje informacje o podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ich roli w ramach grupy. Termin na wypełnienie tego obowiązku jest jednak dłuższy – CBC-R składa się do końca 12-go miesiąca po zakończeniu sprawozdawczego roku obrotowego.Podsumowanie

Jak widać, sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenie informacji związanych z tą dokumentacją nie stanowią jedynych obowiązków z zakresu cen transferowych. Uczulamy, że 31 marca 2022 r. upływa standardowy termin na złożenie ORD-U, CbC-P, a także przygotowanie Master File. W razie potrzeby, nasi eksperci są gotowi wesprzeć Państwa w wypełnieniu tych obowiązków.

bottom of page