top of page

Odpady – nowy towar objęty monitorowaniem przewozu SENT

Nowe regulacje dotyczące systemu SENT poszerzają zakres towarów, które podlegającą systemowi – od 22 lutego 2022 roku katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania zostanie rozszerzony m.in. o odpady.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na rozszerzenie katalogu towarów, które podlegają monitorowaniu przewozu i obrotu towarami o szeroko rozumiane odpady. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U.2022.178; dalej: „rozporządzenie zmieniające”).


Jak zapowiadają twórcy nowego rozwiązania, takie działanie ma zmniejszyć tzw. „szarą strefę” związaną z przemieszczaniem odpadów – zwłaszcza w zakresie niekontrolowanego wprowadzania na terytorium Polski odpadów z innych państw członkowskich UE.Co obejmą nowe regulacje?

Nowe regulacje będą obejmować towary kwalifikowane jako odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779), zgodnie z którą odpadem jest to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, którego przemieszczanie powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.


Przy czym nowa regulacja będzie obejmować wyłącznie przywóz odpadów z terytorium innych państw – a więc wewnątrzwspólnotowe nabycie bądź import oraz przewóz takich towarów / substancji przez terytorium kraju (jeśli taki przewóz zaczyna się w innym państwie niż Polska).


W tym miejscu pragniemy zasygnalizować iż ogólna definicja odpadów, którą posługują się nowe regulacje, może sprawić wiele problemów. Należy bowiem zauważyć, iż kwalifikacja danego towaru / uzależnione jest od intencji/woli posiadacza towarów, a więc ich dostawcy. Jest to bardzo subiektywna przesłanka, dlatego prawidłowe określenie zakresu wyrobów objętych systemem SENT może być bardzo problematyczne w praktyce. Tym bardziej, iż do realizacji obowiązków wynikających z wprowadzanych regulacji będą zobowiązane podmioty dokonujące wprowadzenia odpadów na terytorium kraju – a więc podmioty mające ograniczony wpływ / informacje o kwalifikacji tego wyrobu / substancji przez dostawcę.Wyłączenia:

Nowe regulacje związane z monitorowaniem przewozu odpadów nie obejmą m.in.:

  • krajowego przewozu towarów,

  • towarów objętych procedurą celną tranzytu,

  • towarów przeznaczonych do odzysku, kiedy ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg i są spełnione dodatkowe wymogi określone w rozporządzeniu zmieniającym.


Termin wejścia w życie:

Rozporządzenie zmieniające, które wprowadza nowe regulacje wchodzi w życie już 22 lutego 2022 roku. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w rozporządzeniu tym brak jest przepisów przejściowych, co nie daje możliwości na solidne przygotowanie się do zmian. W związku z tym, podmioty które dokonują przywozu odpadów na terytorium Polski lub dokonują przewozu tranzytowego muszą od jutra dokonywać zgłoszeń w systemie SENT.
bottom of page