top of page

Panele fotowoltaiczne – często zapominane tematy akcyzowe

Panele fotowoltaiczne, zwłaszcza w dobie rosnących cen energii elektrycznej, stają się coraz popularniejsze. Systematycznie rośnie zainteresowanie panelami fotowoltaicznymi po stronie Klientów, którzy chcą w ten sposób ograniczyć koszty nabycia energii elektrycznej jak i po stronie przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora energetycznego, które poszerzają swoją ofertę handlową w celu jej dopasowania do bieżących oczekiwań rynku.

Wśród korzyści i wyzwań wiążących się z instalacją i obsługą paneli fotowoltaicznych, przedsiębiorcom często umykają kwestie związane z podatkiem akcyzowym.


Tymczasem energia elektryczna wyprodukowana w instalacjach fotowoltaicznych stanowi wyrób akcyzowy – dlatego też zaangażowanie w produkcję i obrót może wiązać się z powstaniem szeregu obowiązków akcyzowych.


Obowiązki te mogą pojawić się zarówno po stronie podmiotów, które posiadają instalacje fotowoltaiczne i produkują przy ich użyciu energię elektryczną zużywaną na własne potrzeby lub sprzedawane przedsiębiorstwu obrotu, jak i po stronie przedsiębiorstw, które nabywają energię wyprodukowaną w takich instalacjach lub dostarczają energię elektryczną podmiotom korzystającym z takich instalacji.


Zakres obowiązków oraz zasady ich realizacji mogą być uzależnione m.in. od łącznej mocy urządzeń wytwarzających energię elektryczną, sposobu zagospodarowania wytworzonej energii elektrycznej czy też zasad rozliczeń przyjętych z dostawcą energii elektrycznej.


Te ostatnie zasady z dniem 1 kwietnia 2022 r. ulegną istotnym zmianom. Tego bowiem dnia wejdzie w życie nowy model i zasady rozliczania energii elektrycznej dostarczanej do sieci przez tzw. prosumentów – czyli podmioty wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych.


Już teraz zapisz się, aby uzyskać darmowy e-book dotyczący Twoich obowiązków związanych z fotowoltaiką -> LINK 
* ebook otrzymasz w połowie kwietnia

Dotychczas nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, wprowadzane do sieci były rozliczane z dostawcami energii elektrycznej w tzw. systemie ilościowym –prosument był uprawniony do pobrania z sieci energii elektrycznej skalkulowanej w sposób określony w przepisach.


Natomiast nowe regulacje przewidują zastąpienie systemu ilościowego metodą wartościową – dla wprowadzonej do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii będzie ustalana wartość tej energii; a następnie prosument będzie uprawniony do pobrania z sieci energii elektrycznej o wartości energii wprowadzonej przez niego wcześniej do sieci.


Ten nowy system rozliczeń nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej może stanowić wyzwanie z perspektywy podatku akcyzowego – zwłaszcza dla dostawców energii elektrycznej rozliczających nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów. Nie jest bowiem jasne, jaka ilość energii elektrycznej powinna być traktowana jako energia elektryczna sprzedana na rzecz prosumenta, a w konsekwencji od jakiej ilości dostawca powinien rozliczyć akcyzę.


Co więcej, pojawiają się również wątpliwości, czy i w jakim zakresie interpretacje i wyroki dotyczące dotychczasowego systemu rozliczeń zachowają swoją aktualność na gruncie nowego systemu rozliczeń nadwyżek energii elektrycznej.


W tym miejscu pragniemy również zasygnalizować, iż produkcja i zużycie energii elektrycznej przez prosumentów również wiąże się z szeregiem obowiązków akcyzowych po stronie tych podmiotów – np. koniecznością składania deklaracji akcyzowych czy prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej. Co szczególnie często umyka Klientom, obowiązki te mogą się pojawić również w przypadku gdy energia elektryczna jest objęta zwolnieniem od akcyzy i nie powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Istotne zmiany w tym obszarze zostały wprowadzone nowelizacjami ustawy o podatku akcyzowym, które weszły w życie w 2021 r.


Nowe regulacje dotyczące rozliczania nadwyżek produkowanych przez prosumentów mogą być dobrym momentem do przyjrzenia się obowiązkom akcyzowym związanym z korzystaniem z instalacji fotowoltaicznych. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla podmiotów, które dotychczas nie weryfikowały zakresu swoich obowiązków związanych z aktywnością w tym obszarze lub przeprowadzały taką weryfikację przed wejściem w życie nowelizacji.

bottom of page