top of page

Platforma Paliwowa – nowa forma obowiązków dla przedsiębiorców

Już 1 lipca 2023 roku w życie wchodzą przepisy na podstawie, których niektóre obowiązki wynikające z regulacji energetycznych czy z zakresu zapasów obowiązkowych będą mogły być realizowane wyłącznie za pośrednictwem nowo utworzonej Platformy Paliwowej.

SLIM VAT 3 wchodzi w życie – podsumowanie zmian

Nowe obowiązki będą dotyczyć m.in. następujące kategorie podmiotów:

 • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych,

 • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,

 • podmioty przywożące,

 • producenci paliw oraz handlowcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie sprowadzania na terytorium kraju ropy naftowej, produktów naftowych lub gazu ziemnego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

Obowiązki sprawozdawczo-informacyjne, jakie będą objęte Platformą Paliwową dotyczą zasadniczo dwóch następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385) w zakresie składania:

 2. sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych,

 3. sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu,

 4. informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności.

 5. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1537) w zakresie składania m.in.:

 6. deklaracji składanej przez producentów i handlowców w zakresie m.in. wysokości opłaty zapasowej,

 7. informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których producenci i handlowcy są obowiązani w danym roku kalendarzowym.

Utworzenie nowego systemu teleinformatycznego, jakim jest Platforma Paliwowa, ma na celu ulepszenie monitorowania obrotu paliwami ciekłymi poprzez elektroniczne wypełnianie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych.

We wstępnym etapie funkcjonowania Platformy mogą pojawiać się jednak liczne trudności techniczne i konieczne jest zaznajomienie się z zasadami jej funkcjonowania, tak by już od lipca być w stanie realizować obowiązki za jej pośrednictwem. Równocześnie, pomimo tego, iż Platforma ma ruszyć już 1 lipca tego roku, nie są jeszcze znane zasady jej funkcjonowania i nie ma możliwości zapoznania się z nowym sposobem realizacji wspomnianych obowiązków.


Już teraz jednak wiadomo, że w celu jednak złożenia powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej konieczne będzie podjęcie licznych działań jakich jak: wewnętrzne ustalenie właściwych osób, które będą odpowiedzialne za składnie sprawozdań i informacji, złożenie koniecznej dokumentacji w celu utworzenia konta na Platformie Paliwowej i odpowiednie jego skonfigurowanie i ustalanie potrzebnych danych, rozpoznanie wszystkich funkcjonalności Platformy, właściwe podpisanie i wysłanie dokumentacji.


Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych1, nie będzie możliwe składania powyższej dokumentacji ani w wersji papierowej ani poprzez ePUAP. Tym samym, Platforma Paliwowa stanie się jedynym miejscem do składania dokumentacji.


 
Zachęcamy do zapoznania się z naszym szkoleniem, które ma na celu praktyczne przygotowanie Państwa do nowego sposobu wypełniania obowiązków na Platformie Paliwowej oraz zapoznanie się z jej funkcjonalnościami -> LINK
bottom of page