top of page

Przedłużenie obniżonych stawek podatku akcyzowego i VAT

Ustawodawca mając na uwadze szczególną sytuację społeczno-gospodarczą zdecydował się na wydłużenie okresu obowiązywania obniżonych stawek podatku akcyzowego dla wybranych wyrobów akcyzowych, a także obniżonych stawek VAT. Dotychczasowe stawki miały obowiązywać do 31 października 2022 r.Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym zostały dokonane poprzez ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt druku nr 2544 – ustawa oczekuje na podpisanie Prezydenta RP).


W związku z tym, do 31 grudnia 2022 roku będą obowiązywały obniżone stawki akcyzy dla:
  • benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach (1413 zł/1000 litrów),

  • olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach (1104 zł/1000 litrów),

  • biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN (1104 zł/1000 litrów),

  • gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901 – skroplonych (387 zł/1000 kilogramów).

Utrzymano jednocześnie wyłączenie z opodatkowania powyższych wyrobów podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Do tego samego okresu utrzymano również obniżoną stawkę akcyzy dla energii elektrycznej (4,60 z/1 MWh) oraz zwolnienie od akcyzy sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą tej energii w gospodarstwie domowym.


Poza tym przedłużono również stosowanie obniżonej stawki akcyzy 97 zł/1000 litrów dla:
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi,

  • olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi,

  • pozostałych paliw opałowych w przypadku, gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.

Na uwagę zasługuje fakt, że do końca bieżącego roku będą obowiązywać również obniżone stawki podatku VAT m.in. na żywność, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny (CN 2711 11 00/2711 21 00) oraz wybrane paliwa silnikowe.


Sprzedawcy paliw silnikowych powinni pamiętać o obowiązku zamieszczania przy kasach rejestrujących informacji w zakresie obniżonych stawek podatku na te wyroby.

bottom of page