top of page

Przedłużony termin na składanie ORD-U i inne ważne terminy w zakresie cen transferowych

Niedawno zakończył się sezon sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz wykonywania związanych z nią obowiązków za 2021 r.Obecnie podatnicy wchodzą w okres przygotowania dokumentacji za 2022 r., jednak na to jest jeszcze trochę czasu. Zgodnie z nowymi przepisami dokumentację sporządza się do końca 10-go, a informację o cenach transferowych (TPR) do końca 11-go miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Należy pamiętać równieżo innych obowiązkach, np. informacji ORD-U.

ORD-U za 2022 r. – nowy termin

ORD-U to informacja o umowach zawartych z nierezydentami (w rozumieniu prawa dewizowego). Dotychczas składało się ją w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (standardowo do końca marca).


6 marca 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (LINK), które przedłuża ten termin do końca 11-go miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. De facto zrównano zatem terminy do składania informacji TPR oraz ORD-U.


Powyższe działanie należy ocenić pozytywnie, bowiem zobowiązanie do złożenia TPR ma znaczenie dla zwolnienia z obowiązku składania ORD-U.

Zgodnie z art. 82 §1 Ordynacji podatkowej informacji ORD-U nie muszą składać podmioty zobowiązane do złożenia TPR za ten sam rok podatkowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których TPR składa się z tytułu realizowania transakcji z podmiotami powiązanymi pochodzącymi z rajów podatkowych.

Ostateczne zrównanie terminów do składania ORD-U i TPR rozwiązuje problemy podatników związane z brakiem odpowiednio wczesnej wiedzy o zakresie obowiązku składania TPR. Dotychczas podatnicy, którzy w stanie na koniec marca nie posiadali wiedzy o tym, czy będą składać informację TPR i jaki będzie jej zakres, decydowali się na „profilaktyczne” składanie ORD-U. Było to działanie zabezpieczające ewentualne ryzyka karno-skarbowe związane z niezłożeniem w terminie informacji podatkowej.


Na szczęście w marcu 2023 r. podatnicy nie muszą mieć pewności, czy będą składać za poprzedni rok podatkowy TPR i czy jakaś część transakcji była dokonywana z podmiotami powiązanymi z rajów podatkowych. Decyzja, czy składać TPR, ORD-U, czy obie te informacje będzie mogła zostać podjęta dopiero w listopadzie 2023 r. (przy założeniu roku podatkowego zgodnego z kalendarzowym).

Zmiany w rozporządzeniu wchodzą w życie 21 marca 2023 r., czyli będą stosowane w kontekście informacji składanych za 2022 rok podatkowy.


Pozostałe obowiązki

Ponadto przypominamy o pozostałych obowiązkach z zakresu cen transferowych, które standardowo należy wykonać do końca marca 2023 r.: Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file) za 2021 r. – obowiązek jej posiadania dotyczy podatników:

  • zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 r.,

  • należących do grupy podmiotów powiązanych sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

  • której sprawozdanie finansowe konsolidowane jest metodą pełną lub proporcjonalną,

  • i której skonsolidowane przychody przekroczyły w 2020 r. 200 mln PLN.

Powiadomienie Country-by-Country (CbC-P) – obowiązek jego złożenia dotyczy podmiotów należących do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody przekroczyły 3 250 mln PLN (w przypadku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego w zł) albo 750 mln EUR lub równowartość tej kwoty. Powiadomienie składają wszystkie jednostki należące do grupy, natomiast jednostka centralna albo inna wyznaczona jednostka ma obowiązek złożenia raportu CBC-R. CBC-P składa się do końca 3-go, a CBC-R do końca 12-go miesiąca po zakończeniu sprawozdawczego roku obrotowego.

0 komentarzy

Comments


bottom of page