top of page

Rząd planuje kolejne zmiany w CIT

Po rewolucji w podatkach związanej z „Polskim Ładem” Ministerstwo Finansów szykuje kolejne zmiany w przepisach CIT. Na stronie Rady Ministrów ukazały się założenia projektu ustawy dotyczącego zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy, jakie zmiany są planowane.


Zawieszenie minimalnego podatku dochodowego (CIT) i zmiany w jego konstrukcji

Minimalny podatek CIT został wprowadzony do polskiego porządku prawnego przez „Polski Ład”. Przewiduje on opodatkowanie podatników, których rentowność operacyjna nie przekracza 1%. Projekt przewiduje przede wszystkim zawieszenie stosowania regulacji dot. minimalnego opodatkowania przez cały 2022 r. Ministerstwo Finansów doszło do wniosku, że obecne zawirowania polityczno-gospodarcze nie sprzyjają nowemu modelowi opodatkowania.


Poza tym założenia przewidują zmiany w konstrukcji minimalnego podatku, co w szczególności ma dotyczyć podwyższenia do 2%, wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania. MF chce ponadto wprowadzić alternatywną metodę ustalania podstawy opodatkowania, według wyboru podatnika – albo 4% przychodów albo 2% podstawy (przychody + koszty pasywne + ujawnienie WNiP) . Przewidywane jest również rozszerzenie katalogu włączeń z tego podatku. Głównie chodzi o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

Zgodnie z założeniami projektu, zmianie ulegną progi dotyczące bezpośrednich oraz pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych próg ma zostać podwyższony ze 100 do 200 tys. zł. Natomiast dla pośrednich transakcji rajowych, dla których próg dokumentacyjny obecnie wynosi 500 tys. zł, progi mają zostać ustalone w różnych wysokościach w stosunku do określonego rodzaju transakcji.


Ministerstwo Finansów zapowiedziało również ważne zmiany w zakresie samej konstrukcji i zakresu obowiązku dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Zapowiedziana została likwidacja domniemania z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT, które sprawiało podatnikom wiele problemów. W jego miejsce MF ma zaproponować katalog wyłączeń z obowiązku dokumentacyjnego.


Co te zmiany mogą oznaczać? Przy braku oficjalnego projektu niewiele można powiedzieć. Jednak likwidacja domniemania oznacza, że podatnicy zyskają większą pewność co do tego, czy obowiązek dokumentacyjny wobec danej transakcji powstał lub nie. Zmiana może wpływać również na oświadczenia o rzeczywistym właścicielu, które już teraz podatnicy odbierają od swoich kontrahentów. Jak duży będzie to wpływ, dowiemy się po opublikowaniu projektu i po wejściu w życie zmienionych przepisów. Obecnie obowiązujące przepisy o pośrednich transakcjach rajowych muszą być jednak nadal stosowane przez podatników w kontekście dokumentacji za 2021 r. - w tym zakresie obowiązek zachowania należytej staranności (np. przez zbieranie oświadczeń) pozostaje aktualny.Jakie dodatkowe zmiany zostały zapowiedziane?

Oprócz zmian w zakresie podatku minimalnego czy też transakcji rajowych, Ministerstwo planuje jeszcze inne zmiany, takie jak:

  • uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie” z uwagi na wątpliwości interpretacyjne i dość szeroki zakres tych regulacji;

  • doprecyzowanie przepisów o składaniu ORD-U – w sytuacji wystąpienia obowiązku wykazania w TPR transakcji rajowych lub pośrednich transakcji rajowych, informacja ORD-U również powinna być złożona;

  • złagodzenie zasad poboru podatku u źródła w przypadku wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych;

  • zmiany w zasadach rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;

  • rozszerzenie możliwości skorzystania z formy opodatkowania dla spółek holdingowych oraz zwiększenie zwolnienia z dywidend z obecnych 95% do 100%;

  • zmiany w zakresie estońskiego CIT;

  • uproszczenie zwrotu podatku od przychodów z budynków;

  • zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od przerzucanych dochodów;

  • zmiana przepisów o podatku od zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) – przede wszystkim wprowadzenie przepisów eliminujących podwójne lub wielokrotne opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych, w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych;

  • odejście od kwartalnej aktualizacji indywidualnych danych podatników przez MF na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku.Od kiedy możemy spodziewać się zmian?

Planowanym terminem przyjęcia projektu przez radę Ministrów jest trzeci kwartał 2022 roku. Można więc przypuszczać, że zmiany wejdą w życie od 2023 roku.bottom of page