SLIM VAT 2 - przegląd zmian w VAT i ich charakter

19 sierpnia Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, czyli tzw. pakiet SLIM VAT 2. Ustawa ta zawiera szereg zmian porządkujących i usprawniających system

podatkowy, a także wykonujących orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.Przedstawiamy przegląd zmian w ustawie o VAT wraz ze wskazaniem ich charakteru oraz wpływu na działalność podatnika.Zakres terytoriów uznawanych za obszar Unii Europejskiej


Opis zmiany

Zmiana jest skutkiem Brexitu. Z zakresu państw członkowskich UE wykreślono terytoria należące do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: wyspę Man, Wyspy Normandzkie, Gibraltar. Ponadto w nowelizacji uwzględniono Protokół IE/NI dodany do umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii, który reguluje szczególny status Irlandii Północnej. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2021 r. w okresie przejściowym Irlandia Północna jest traktowana dla celów VAT jako państwo członkowskie UE.


Charakter zmiany


Porządkująca – Protokół IE/NI jest bezpośrednio stosowany w całej UE i nie wymaga krajowych działań legislacyjnych.Miejsce dostawy towarów przy transakcjach łańcuchowych


Opis zmiany

W transakcjach łańcuchowych występują wątpliwości, któremu podmiotowi w łańcuchu dostaw należy przypisać wysyłkę lub transport towarów, czyli tzw. dostawę ruchomą. Kwestia ta ma istotne znaczenie dla ustalenia miejsca dostawy dla pozostałych transakcji w łańcuchu i w konsekwencji ich opodatkowanie we właściwym kraju. Wskazać należy, że transakcje realizowane przed dostawą ruchomą są opodatkowane w państwie, z którego jest ona realizowana. Z drugiej strony, wszystkie transakcje mające miejsce po dostawie ruchomej będą opodatkowane w państwie przeznaczenia towaru. Sama dostawa ruchoma traktowana jest natomiast jako eksport lub WDT po stronie dostawcy oraz import lub WNT po stronie nabywcy.


Pakiet SLIM VAT 2 jednoznacznie rozstrzyga, że ww. dostawę