top of page

SLIM VAT 3 – kolejna odsłona zmian w VAT

31 stycznia Ministerstwo Finansów poinformowało o projekcie kolejnej odsłony pakietu SLIM VAT. Zgodnie z zapowiedziami SLIM VAT 3 ma zwiększyć komfort prowadzenia działalności gospodarczej i przynieść przedsiębiorcom realne oszczędności.
Jesteś ciekawy co wprowadzały poprzednie pakiety SLIM VAT?:
Slim VAT - LINK
Slim VAT 2 - LINK 


Przedstawiamy najważniejsze spośród planowanych zmian:

 • Zmiana warunku uprawniającego do nabycia statusu małego podatnika - podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) uprawniającej do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczania VAT - z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

 • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach, gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej.

 • Uproszczenie obowiązku wykazywania lub korygowania WDT - w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, prawo do wykazania lub skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, a nie w którym została dokonana dostawa.

 • Doprecyzowanie zasad stosowania kursu walutowego w przypadku otrzymania przez podatnika zbiorczej faktury korygującej transakcje WNT w razie opustu lub obniżki ceny – brak obowiązku stosowania pierwotnego kursu w odniesieniu do każdej z korygowanych transakcji i umożliwienie stosowania kursu średniego z dnia poprzedzającego wystawienie faktury korygującej

 • Likwidacja warunku posiadania faktury dokumentującej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

 • Rozszerzenie zakresu zwolnienia z VAT dotyczącego usług zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi o fundusze z siedzibą w innych państwach członkowskich UE (dotychczas zwolnienie dotyczyło tylko funduszy z siedzibą w Polsce). Poszerzenie preferencji związanych z importem pojazdów dla placówek dyplomatycznych.

 • Zwiększenie kwoty pozwalającej na przyjęcie proporcji 100% z 500 zł do 10.000 zł, o ile proporcja ta przekroczyła 98%.

 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonania korekty rocznej VAT naliczonego, jeżeli proporcja ostateczna jest nieznacznie niższa od proporcji wstępnej – nie przekracza 2 punktów procentowych, a kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekracza 10 000 zł.

 • Brak obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli wpłata z tytułu zaliczki zostanie dokonana w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy dotyczący czynności, za którą zaliczka została uiszczona.

 • Brak obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących – raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych – tylko dla kas online (w tym wirtualnych).

 • Obniżenie sankcji przewidzianych w ustawie o VAT (dodatkowego zobowiązania w VAT) – planowane zniwelowanie sankcji 20% do 10% oraz sankcji 15% do 5%.

 • Możliwość odstąpienia od nakładania sankcji VAT przez organy podatkowe – z wyłączeniem przypadków, w których dochodzi do świadomego udziału w transakcjach mających na celu oszustwo podatkowe. (dostosowanie przepisów do wyroku TSUE z 15.04.2021 r. w sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o.)

 • Wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w ramach grupy VAT.

O grupach VAT piszemy tutaj -> LINK 
 • Rozszerzenie katalogu podatków i należności, które będzie można uregulować środkami z rachunku VAT o m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, podatek tonażowy, czy podatek od wydobycia niektórych kopalin, wraz z odsetkami z tytułu tych podatków.

 • Umożliwienie przedsiębiorcom z krajów UE korygowania transakcji rozliczonych w ramach OSS oraz IOSS w Polsce, gdy na moment składania korekty podatnik nie korzysta już z tej procedury.

 • Konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jako organu właściwego do wydawania WIT, WIP i WIA oraz rozpatrywania spraw odwoławczych.

 • Ujednolicenie procedur dotyczących wydawania WIS i WIA.


Prekonsultacje projektu potrwają do 14 lutego 2022 r., w tym czasie każdy zainteresowany może zgłosić uwagi i opinie dotyczące projektu na wskazany przez Ministerstwo Finansów adres mailowy: sekretariat.pt@mf.gov.pl

0 komentarzy

留言


bottom of page