top of page

Zmiana właściwości urzędów skarbowych

Zdniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać dwa nowe rozporządzenia, które zmieniają właściwość organów podatkowych dla niektórych podatników. Zmiany są elementem programu rządowego „Klient w centrum uwagi KAS” i mają na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy skarbowe.
Strona rządowa doszła do wniosku, że dotychczasowy model podziału urzędów skarbowych na urzędy „zwykłe” oraz urzędy „dla dużych podatników” jest już nieefektywny oraz istnieje potrzeba usprawnienia funkcjonowania administracji skarbowej.


Pierwszą istotną zmianą jest objęcie największych podmiotów właściwością jednego urzędu skarbowego – Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Najwięksi podatnicy bez względu na miejsce siedziby będą obsługiwani przez jeden urząd o zasięgu krajowym i tam też będą składać deklaracje podatkowe. Urząd ten będzie obsługiwał również inne najbardziej wymagające podmioty. Tabela przedstawia katalog podmiotów, których dotyczy zmiana.


Największe podmioty w jednym urzędzie skarbowym


Zasięg działania I MUS w Warszawie

 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód ze sprzedaży netto przekroczył 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),

 • Podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład,

 • NBP, banki państwowe, banki krajowe działające w formie spółek akcyjnych, banki hipoteczne,

 • Krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,

 • Spółki publiczne mające siedzibę na terytorium Polski,

Dla podmiotów o średniej skali działalności oraz podatników, którzy ze względu na szczególną cechę działalności mogą potrzebować ponadstandardowej obsługi przez administrację skarbową, utworzono 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.


Wyspecjalizowane wojewódzkie urzędy skarbowe dla średnich podmiotów


Zasięg działania 19 wyspecjalizowanych urzędów o zasięgu wojewódzkim

 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód ze sprzedaży netto zawiera się między 3 mln a 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),

 • Uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których przychód ze sprzedaży netto jest większy lub równy 3 mln euro,

 • Przedsiębiorcy zagraniczni niebędący osobami fizycznymi, których przychód ze sprzedaży netto jest większy lub równy 3 mln euro,

 • Oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych niebędących osobami fizycznymi,

 • Jednostki samorządu terytorialnego,

 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

 • Banki spółdzielcze,


Centralizacja niektórych zadań w wyspecjalizowanych urzędach

Nowe rozporządzenia regulują również ogólnokrajową właściwość urzędów skarbowych w szczególnych sprawach. Dwa wyspecjalizowane wojewódzkie urzędy oprócz standardowych zadań będą wykonywać również czynności związane z przypisanym im specjalizacjom:

 • Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie – jest jednym z 19 wyspecjalizowanych urzędów obejmującym swoim zasięgiem województwo lubelskie, poza tym jest właściwy w sprawach związanych z podatkiem u źródła (WHT) na terenie całego kraju (jednak tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych),

 • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – jest jednym z 19 wyspecjalizowanych urzędów obejmującym swoim zasięgiem terytorium m. st. Warszawy, poza tym urząd ten obsługuje:

 • przedsiębiorców zagranicznych (bez osób fizycznych),których przychód ze sprzedaży jest większy lub równy 3 mln euro i którzy posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zakład) na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (bez os. fiz.),

 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.


Dla mniejszych podmiotów urzędy skarbowe właściwe miejscowo

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie spełniają żadnego z kryterium przydziału do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, będą rozliczani w tzw. „zwykłych urzędach” zgodnie z ich właściwością miejscową. Warto w tym miejscu wskazać na fakt, że małe podmioty (poniżej 3 mln euro przychodów) z zaangażowanym zagranicznym kapitałem lub posiadające zaangażowanie w podmiotach zagranicznych również będą rozliczać się w zwykłych urzędach. Przed 2021 r. tacy podatnicy przypisani byli do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych dla tzw. „dużych podatników”.

Pewnego rodzaju wyjątkowym urzędem staje się III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu. W jego jurysdykcji znajdą się sprawy dotyczące opodatkowania CIT dochodów osiąganych przez nierezydentów z terenu całego województwa mazowieckiego oraz tych nierezydentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą (uzyskują dochody) na terenie więcej niż jednego województwa.


Skutek zmian i terminy

Nowa właściwość urzędów skarbowych obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Zmiana następuje automatycznie uwzględniając wartości przychodów ze sprzedaży podatników osiągnięte w 2019 r. W stosunku do tej zmiany nie ma obowiązku składania do urzędów skarbowych żadnych zawiadomień. Jednakże w następnych latach, gdy podatnikowi zmieni się właściwość urzędu skarbowego, ma on obowiązek poinformować dotychczasowy urząd skarbowy – w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok zmiany właściwości.

Warto również wskazać, że zmiany właściwości nie dotyczą podatników i płatników podatku:

 • akcyzowego,

 • od gier,

 • od wydobycia niektórych kopalin,

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać dwa nowe rozporządzenia, które zmieniają właściwość organów podatkowych dla niektórych podatników. Zmiany są elementem programu rządowego „Klient w centrum uwagi KAS” i mają na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy skarbowe.

bottom of page