Zmiana właściwości urzędów skarbowych

Zdniem 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać dwa nowe rozporządzenia, które zmieniają właściwość organów podatkowych dla niektórych podatników. Zmiany są elementem programu rządowego „Klient w centrum uwagi KAS” i mają na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy skarbowe.
Strona rządowa doszła do wniosku, że dotychczasowy model podziału urzędów skarbowych na urzędy „zwykłe” oraz urzędy „dla dużych podatników” jest już nieefektywny oraz istnieje potrzeba usprawnienia funkcjonowania administracji skarbowej.


Pierwszą istotną zmianą jest objęcie największych podmiotów właściwością jednego urzędu skarbowego – Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Najwięksi podatnicy bez względu na miejsce siedziby będą obsługiwani przez jeden urząd o zasięgu krajowym i tam też będą składać deklaracje podatkowe. Urząd ten będzie obsługiwał również inne najbardziej wymagające podmioty. Tabela przedstawia katalog podmiotów, których dotyczy zmiana.


Największe podmioty w jednym urzędzie skarbowym


Zasięg działania I MUS w Warszawie

  • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód ze sprzedaży netto przekroczył 50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),

  • Podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład,

  • NBP, banki państwowe, banki krajowe działające w formie spółek akcyjnych, banki hipoteczne,

  • Krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,

  • Spółki publiczne mające siedzibę na terytorium Polski,

Dla podmiotów o średniej skali działalności oraz podatników, którzy ze względu na szczególną cechę działalności mogą potrzebować ponadstandardowej obsługi przez administrację skarbową, utworzono 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim.


Wyspecjalizowane wojewódzkie urzędy skarbowe dla średnich podmiotów


Zasięg działania 19 wyspecjalizowanych urzędów o zasięgu wojewódzkim