top of page

Czasowe zmiany w stawkach VAT

W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. będą obowiązywały obniżone stawki VAT na żywność, paliwa silnikowe, nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną. Celem wprowadzonych zmian jest przeciwdziałanie skutkom inflacji i zahamowanie wzrostu cen na wspomniane towary. Zgodnie z prognozą zawartą w uzasadnieniu projektu ustawy, powyższa redukcja stawek VAT doprowadzi do spadku dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług o około 11,60 mld zł. Wskazane zmiany wprowadza ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług opublikowana w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2022 r.

Zakres zmian

Stawką 0% od 1 lutego 2022 r. będą objęte produkty spożywcze wymienione obecnie w załączniku nr 10 do ustawy o VAT (opodatkowane stawką 5%), czyli m.in. mięso i ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż, wyroby piekarnicze oraz niektóre napoje.


Gaz ziemny, nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) zgodnie z nowymi przepisami również będą objęte stawką 0%.


Zredukowana zostanie także stawka podatku VAT na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG z 23 % na 8%. Z kolei dla energii elektrycznej i energii cieplnej czasową stawkę podatku VAT ustalono na 5%.


Powyższe zmiany stawek podatku VAT mają obowiązywać przez okres 6 miesięcy tj. od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Na marginesie należy nadmienić, iż w trakcie procesu legislacyjnego nad opisywaną ustawą, Senat uchwalił dosyć ciekawą poprawkę, która przewidywała opodatkowanie węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych stawką 8%. Mimo iż, rzeczona poprawka została odrzucona podczas dalszych prac Sejmu nad ustawą, a co za tym idzie węgiel oraz koks nadal pozostają opodatkowane stawką 23%, to nie można wykluczyć, iż w przyszłości stawki podatku na te towary nie ulegną zmianie.Dodatkowe obowiązki

Obok obniżenia stawek VAT na wybrane grupy towarów, nowa regulacja nakłada na sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów objętych zredukowanymi stawkami, obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż towarów spożywczych, paliw silnikowych oraz towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT.


Natomiast sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej zostaną zobligowani do przekazywania nabywcom tychże towarów, informacji o obniżonych stawkach podatku:

  1. przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo

  2. oddzielnie, w przypadku, gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wzory tych informacji minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.bottom of page